เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายราชันย์ เพ็ญศิริ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 13 ในฐานะประธานคณะทำงานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (Infra-Sharing) และส่งเสริมสิทธิแห่งทาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่เป็นสมาชิก สทค. เข้าพบนายประสงค์  คุ้มประเสริฐ  ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายบริการระบบจำหน่าย  ณ ห้องประชุม การไฟฟ้านครหลวง คลองเตย กรุงเทพฯ  เพื่อหารือประเด็นการจัดระเบียบสายสื่อสาร และประกาศ กฟน.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การติดตั้งสายสื่อสารของ กฟน. พ.ศ. 2563 โดยทั้ง 2 หน่วยงานได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อหารือในการวางแผนแก้ไขปัญหา และจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ สามารถดำเนินการติดตั้งสายสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล และไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ

 1594344680148

1594344678668