ตอนที่แล้วได้พูดถึงเรื่องความพอเพียงในโทรคมนาคมและได้ยกความเกี่ยวเนื่อง กับการให้บริการโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมหรือ USO เพราะการให้บริการอย่างทั่วถึงและเพื่อสังคมนั้นจะมุ่งเน้นที่ความเท่าเทียม กันของโอกาสในการเข้าถึงโครงข่ายทั้งในมิติของความครอบคลุม ลักษณะกลุ่มผู้ใช้และค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถใช้หลักการของ Green ICT มาประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน

จากที่กล่าวมาทั้งสี่ตอนที่แล้ว ความพอเพียงด้านโทรคมนาคมเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการสร้างกรอบแนวทางในการ วางโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่พอเหมาะพอควรไม่มากไปน้อยไปเพื่อให้ การลงทุนและการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างสมดุลย์ แน่นอนว่าคำว่า "สมดุลย์" แฝงไว้ด้วยความหมายหลายประการ ทั้งในเชิงเทคนิค สังคม การดำรงชีวิตและการใช้ทรัพยากร ซึ่งถ้ามองลึกลงไปในรายละเอียดจะพบว่า

ปัจจุบันการหลอมรวมของเทคโนโลยี (Convergence of Technology) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก

ผลจากการเปิดเสรีทางการค้าทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกของ WTO ต้องเปิดเสรีทางการค้ากิจการโทรคมนาคม