สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระดมความเห็นกำหนดพันธกิจและทิศทางพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในยุคดิจิทัล”