ประเภทสมาชิก จำนวน (ราย)
สมาชิกนิติบุคคล 52
สมาชิกสามัญรายปี 131
สมาชิกสามัญตลอดชีพ 1,354

จำนวนสมาชิก ณ สรุปรายงานการประชุม วันที่ 3 เมษายน 2562

 

สมาชิกนิติบุคคล

ลำดับ รหัส บริษัท
1 1900004 The Telecommunications Association of Japan (TTA)
2 1900013 บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
3 1920058  บริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) 
4 1920059  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) 
5 1900024  บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) 
6 1120004  บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) 
7 1120005  บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด (AIN) 
8 1120006  บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (SBN) 
9 1170001  บริษัท แฟ็กซ์ ไลท์ จำกัด 
10 1170002  บริษัท แอดวำนซ์ เอ็มเปย์ จำกัด 
11 1920053  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) 
12 1150003  บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
13 1100112  บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด 
14 1100113  บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด 
15 1100114  บริษัท สมุทรปรำกำร มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
16 1100122  บริษัท ทรู มูฟ จำกัด 
17 1100129  บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดำต้ำ เซ็นเตอร์ จำกัด 
18 1100135  บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด 
19 1120007  บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 
20 1060104  บริษัท เบญจจินดำ โฮลดิ้ง จำกัด 
21 1060105  บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด 
22 1120002  บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด 
23 1050103  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหำชน) 
24 1130002  บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 
25 1130005  บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหำชน) 
26 1920060  บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน) 
27 1140001  บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด 
28 1160003  บริษัท ชินำทรัพย์ จำกัด 
29 1070107  บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน) 
30 1130001  บริษัท อินโนว่ำ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด 
31 1920056  บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จำกัด 
32 1160001  บริษัท ไทย ไชน่ำ ไฟเบอร์ ออพติคส์ จำกัด 
33 1900046  บริษัท ไทยไฟเบอร์ ออพติคส์ จำกัด 
34 1000089  บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
35 1020097  บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 
36 1080110  บริษัท โมบำยอินโนเวชั่น จำกัด 
37 1110149  บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหำชน)
38 1110150  บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
39 1130004  บริษัท อนันดำ เทคโนโลยี จำกัด 
40 1140002  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหำชน) 
41 1070109 บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด 
42 1100147  บริษัท สำมำรถ เทลคอม จำกัด (มหำชน) 
43 1100148  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) 
44 1150001  บริษัท ฟู่หยวน คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด 
45 1150002  บริษัท ฟู่ทง กรู๊ป เทคโนโลยี กำรสื่อสำร (ประเทศไทย) จำกัด 
46 1140003  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหำชน) 
47 1120003  บริษัท ควอลคอม์ อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ 
48 1180001  บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
49 1180002  บริษัท สำครเคเบิล จำกัด 
50 1190001  บริษัท ZTE (Thailand) Co., Ltd. 
51 1190002  บริษัท Nokia (Thailand) Co., Ltd. 
52 1190003  บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 


สมาชิกสามัญรายปี

Adobe PDF file icon 32x32 รายชื่อสมาชิกสามัญรายปี

 

สมาชิกสามัญตลอดชีพ

Adobe PDF file icon 32x32 รายชื่อสมาชิกสามัญตลอดชีพ