ตามมติที่ประชุมเรื่อง  รับรองรายงานประชุม เมื่อวันที่  26 เมษายน 2561  ทาง สทค. จึงขอเวียนส่งรายละเอียดเรื่องประกาศรับสมัครและคัดเลือก ผอ.สท.  โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ เรื่องในการจ้างคุณสมบัติทั่วไปเฉพาะ  กำหนดการรับสมัคร สถานที่ /วัน   วิธีการคัดเลือกและประกาศผล  พร้อมแบบฟอร์มใบสมัคร
 
 
 
 
1 pdf.io 1