สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในฐานะสมาคมวิชาชีพด้านโทรคมนาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรในวิชาชีพด้านโทรคมนาคม และพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  รวมถึงกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ จึงได้ร่วมจัดสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “Digital  Mega  Trends in Thailand context ”  ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 28  ตุลาคม 2562  ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น ณ ห้อง Silk 1  ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิก บุคลากร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งจะส่งผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

ทั้งนี้ สมาคม ได้ร่วมออกบู๊ธในงาน "Digital Thailand Big Bang 2019" หัวข้อ Digital Mega Trends in Thailand context ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562.   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

DSC00674

DSC00768

DSC00771

DSC00750

DSC00736