เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.)   โดย ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักในการดูแลและคุ้มครองข้อมูลบุคคล ระหว่างสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสภา และสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของไทย การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้     

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความตระหนักในการดูแล คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันจะช่วยลดผลกระทบจากความไม่สอดคล้องตามหลักการ ข้อกำหนด และมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น General Data Protection Regulation (GDPR)    ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

 

 

1532572988546