เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ คุณธีรวุฒิ ศุณะมาลัย อุปนายก คุณอารียา นกพลับ รองเลขาธิการและรักษาการผู้อำนวยการ และ

คุณวีระ รัตนแสงเสถียร กรรมการบริหาร ได้ให้การต้อนรับ คุณมรกต กุลธรรมโยธิน นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตไทย (TISPA) พร้อมคณะ

 tispa1

 

ในโอกาสมาเยือนสำนักงาน สทค. อาคารAIA ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ   ทั้งนี้ ผู้แทนของทั้ง 2 สมาคม ได้มีการหารือในเรื่องบทบาท และความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรม

เช่น การเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอต่างๆ ในคณะทำงานของ สทค. เพื่อผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องร่วมกัน การจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น

tispa2