สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30-17.00 น ณ ห้อง Magic 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร 6 เขตหลักสี่   กรุงเทพฯ

 

 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนา  5G :Revolution to a Better Future  

โดยมี  MC  คือ คุณเลิศรัตน์  รตะนานุกูล    รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์ 

วิยากร  มี 5 ท่าน  ขึ้นพูดตามลำดับดังนี้   คือ  คุณสมชาย  รุ่งเรือง ( DTAC ) ,  คุณวรภัทร  ภัทรธรรม    ( Intel )  ,

 Mr.Kai  Sahala  (  Nokia ) ,  คุณพลวิชญ์   ขาวสะอาด ( Huawei ) , ดร.ปิยะ  พัชรมณีปกรณ์ ( Truemove)

  DSC 0958

dtac 1

   5G DTAC

 

 intel

   connected world of tomorrow

nokia1

    5G Future X unleashing the potential of 5G

 

huawei Reality 1

   Make 5G a reality

 

true Outlook p001

   Outlook on 5G

 

pic2

pic3

 

DSC 0971

DSC 0987

DSC 0996

DSC 0003

DSC 0011

DSC 0968

DSC 0030

 

 

 

DSC 0028

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2561

 โดยมี ดร.มนต์ชัย   หนูสง  นายกสมาคม  , ดร.สุพจน์   เธียรวุฒิ  เลขาธิการ และ

นางปรีญาภรณ์   ตั้งเผ่าศักดิ์ เหรัญญิก     แจ้งรายละเอียดตามวาระและผลการดำเนินกิจกรรมประจำปีที่ผ่านมา

ให้สมาชิกทราบ

  DSC 0017

 

 

DSC 0014

DSC 0940

 

 

    กำหนดการล่าสุด

 

 

โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้

สมาชิกนิติบุคคล

       

1      จดหมายเชิญประชุม

2       กำหนดการ

3      วาระประชุม

4       รายงานประชุมใหญ่ปี2560

5       รายงานผลการดำเนินกิจกรรมปี2560

6       งบการเงิน

7       ใบเสนอราคา รายละเอียดpmp

     แบบตอบรับ

9       มอบอำนาจ

10  9

 

 

สมาชิกสามัญ

1       จดหมายเชิญประชุมสมาชิกสามัญ

2        กำหนดการ

3        วาระประชุม

4         รายงานประชุมใหญ่ปี2560

5       รายงานผลการดำเนินกิจกรรมปี2560

6       งบการเงิน

7       ใบเสนอราคา รายละเอียดpmp

8        แบบตอบรับ

9     9