สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น ณ ห้อง Magic 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร 6 เขตหลักสี่   กรุงเทพฯ

 

 182 5

  

โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้

สมาชิกนิติบุคคล

       

1      จดหมายเชิญประชุม

2       กำหนดการ

3      วาระประชุม

4       รายงานประชุมใหญ่ปี2560

5       รายงานผลการดำเนินกิจกรรมปี2560

6       งบการเงิน

7       ใบเสนอราคา รายละเอียดpmp

     แบบตอบรับ

9       มอบอำนาจ

10  9

 

 

สมาชิกสามัญ

1       จดหมายเชิญประชุมสมาชิกสามัญ

2        กำหนดการ

3        วาระประชุม

4         รายงานประชุมใหญ่ปี2560

5       รายงานผลการดำเนินกิจกรรมปี2560

6       งบการเงิน

7       ใบเสนอราคา รายละเอียดpmp

8        แบบตอบรับ

9     9