เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมคณะทำงานด้านต่างๆ ที่สมาคมได้แต่งตั้งขึ้น ได้แก่คณะทำงานกำหนดแนวทางการบริการพร้อมเพย์ และคณะทำงานส่งเสริมวัตกรรมล้ำสมัย ณ ห้องประชุมชั้น 31 อาคารเอไอเอ ที่ทำการสมาคมฯ 

ทั้งนี้คณะทำงานทั้งสองคณะที่ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 1/2561 นี้ จัดตั้งและประกอบด้วยผู้แทนจากบริษัทสมาชิกในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมแขนงต่างๆ การดำเนินการของคณะทำงานแต่ละชุดมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อน พัฒนา สร้างความร่วมมือด้านต่างๆ ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและดิจิทัลของประเทศ ทั้งนี้การระดมความคิดความเห็น จะนำไปสู่การกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เสนอกรรมการบริหารเพื่อขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมของสมาคมฯ ต่อไป

1522290251240 1

report1

 

report2

   ระเบียบวาระประชุมครั้งที่ 1 23 มีนาคม

 

    คำสั่งที่ 4 นวัตกรรม