เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมถ์ โดยคุณราชันย์ เพ็ญศิริ ประธานคณะทำงานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (Infra-Sharing) และส่งเสริมสิทธิแห่งทาง ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้แทนจากผู้ประกอบการโทรคมนาคม เพื่อหารือข้อสรุปปัญหา และวางแนวทางแก้ไข สายสื่อสารไฟไหม้ รกรุงรัง ทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม MEAOC ชั้น 5 การไฟฟ้านครหลวง (สำนักงานใหญ่) ถ. เพลินจิต กรุงเทพมหานคร

โดยการประชุมได้สรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสภาพสายสื่อสารในปัจจุบันแบบยั่งยืน ดังนี้

    

                       1   ติดตั้งสายสื่อสารเป็นระบบใต้ดิน 

                     2   ติดตั้งสายสื่อสารรูปแบบ (SOCC Single  Overhead Communication Cable)

                         2.1      จัดตั้งคณะทำงาน  (จากผู้แทน  กฟน.  กสทช.  และสทค.  หน่วยงานละ 5ท่าน)

                         2.2      จัดทำ  MOU (กฟน.  จะเป็นเจ้าภาพในการร่าง MOU โดยส่งให้ กสทช. และ สทค. พิจารณาภายในเดือนมีนาคม 2561 แล้วจัดตั้ง

                                      คณะทำงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้                                   

                                                     

        รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม

0002

    สรุปประชุมร่วม กฟน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 61