การสัมมนาทางวิชาการ TCT/TTA Joint Seminar 2016 หัวข้อ Innovative Digital Service and ASEAN Digital Gateway

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 8.30-17.00 น.ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.กำแพงเพชร 6 หลักสี่

 

“Innovative Digital Services and ASEAN Digital Gateway ”

     รมว.ไอซีที เปิดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีบรอดแบนด์ ระหว่างไทย - ญี่ปุ่น ในงานการสัมมนาทางวิชาการ TCT/TTA Joint Seminar 2016 ดร.อุตม สาวนายน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการร่วม ระหว่างสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.หรือ TCT) และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น (TTA) ประจำปี 2559 (TCT/TTA Joint Seminar 2016) ในหัวข้อ "Innovative Digital Service and ASEAN Digital Gateway" วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 8.30-17.00 น.ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.กำแพงเพชร 6 หลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

     การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก สทค. และผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านโทรคมนาคมต่างๆ ของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านบรอดแบนด์ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าเกี่ยวกับวิวัฒนาการของกิจการโทรคมนาคมของไทยและของญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสมาคม ผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย