สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ครั้งที่ 1/2559 และจัดงานร่วมรับประทานอาหารเย็นเนื่องในโอกาสปีใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม 3-4 ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

เพื่อดำเนินการในการส่งเสริม ยกระดับวิชาชีพสู่ระดับสากล และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในการผลิต การบริการ และการประกอบกิจการด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของประเทศ

     สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ครั้งที่ 1/2559 และจัดงานร่วมรับประทานอาหารเย็นเนื่องในโอกาสปีใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม 3-4 ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการในการส่งเสริม ยกระดับวิชาชีพสู่ระดับสากล และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในการผลิต การบริการ และการประกอบกิจการด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของประเทศ ภายใต้การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมต่อไป